h

Wat is armoede? Vertel het ons.

18 oktober 2006

Wat is armoede? Vertel het ons.

Provinciale Staten brengen armoede in kaart

De provincie Groningen heeft het hoogste armoedecijfer van Nederland.
11, 2 procent van de inwoners leeft onder de armoedegrens. Provinciale Staten van Groningen vinden dit zorgwekkend en onderzoeken daarom wat de provincie voor deze inwoners zou kunnen doen. Een Statenbrede werkgroep voert het onderzoek uit. Om te weten te komen hoe de burger armoede ervaart, is onder meer een speciaal e-mailadres en antwoordnummer geopend. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek doen de Staten aanbevelingen voor nieuw beleid aan het college van Gedeputeerde Staten.

Hoe wordt armoede ervaren?
Droog brood? Geen geld voor de voetbalclub? Moe van loketten en formulieren? Een uitzichtloze situatie? Armoede wordt door iedereen anders beleefd. In het ergste geval leidt armoede tot sociale uitsluiting. De Staten willen weten hoe armoede in Groningen wordt ervaren en onderzoeken wat de provincie er - samen met gemeenten en andere organisaties - meer aan kan doen. De werkgroep wil onder meer weten of er knelpunten zijn in de communicatie met de burger.

De Staten hebben bij hun onderzoek hulp nodig van mensen die rond de armoedegrens leven. Wat betekent het om niet rond te kunnen komen? Welke belemmeringen ervaren mensen? Zijn mensen tevreden over de instanties waarmee ze te maken hebben? Wat zouden die meer (of beter) kunnen doen? Naast contact met burgers, benadert de werkgroep ook diverse organisaties die in aanraking komen met armoede, zoals kerken, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, enzovoorts. Een aantal Statenleden zal een dag meelopen met deze organisaties.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek doen de Staten aanbevelingen voor nieuw beleid aan het college van Gedeputeerde Staten.

Vertel het ons…
Wie zijn ervaringen met armoede wil delen, of er een mening over heeft, kan deze (desgewenst anoniem) mailen naar: armoede@provinciegroningen.nl. Een brief sturen mag ook (geen postzegel nodig) naar: Provincie Groningen, o.v.v. armoede, antwoordnummer 58, 9700 WB Groningen. Reacties kunnen tot uiterlijk 30 november 2006 worden ingestuurd.

U bent hier