h

Waterschappen, let op uw zaak

16 juni 2015

Waterschappen, let op uw zaak

De ontslagvergoeding voor de aan de dijk gezette directeur van Hefpunt houdt de gemoederen nog steeds bezig. Vooral doordat de belastingbetaler lijkt op te draaien voor die afkoopsom.

Deze open brief is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 16 juni 2015.

Het zal de besturen van de waterschappenHunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Fryslân niet zijn ontgaan dat het artikel in hetDagblad van het Noorden van 30 mei jl. met de kop ‘Negen ton voor ex-baas Hefpunt’ nogal wat ophef teweeg heeft gebracht.

Als verontruste burger en SP-Statenlid van de provincie Groningen wil ik u, besturen van dewaterschappen, graag het volgende voorleggen.

Hefpunt int namens de noordelijke waterschappenHunze en Aa’s, Noorderzijlvest en hetWetterskip Fryslân de belastingen. Het doel van Hefpunt hierbij is, en ik citeer het Jaarverslag 2014:

‘Om zo kwalitatief goed en op respectvolle wijze te kunnen heffen en innen voor waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland, tegen laagst mogelijke maatschappelijke kosten.’

Tot haar taken rekentHefpunt: bestandsbeheer, heffen en innen.

Nu heb ik begrepen dat Hefpunt in het afgelopen jaar of afgelopen jaren acquisitie heeft gepleegd om zijn diensten uit te breiden door andere overheden c.q. gemeenten te bewegen de inning van de belasting aan hem uit te besteden. Uit de berichtgeving begrijp ik dat deze acquisitie op een teleurstelling is uitgelopen.

Er is doorHefpunt opdracht gegeven dit te analyseren. Het onderzoeksbureau constateerde dat diverse verbeterpunten nodig waren en verweet het falen en ontbreken daarvan aan de verantwoordelijke directeur. Aan dit mislukte acquisitiebeleid hangt nu een prijskaartje van 905.571,- euro.

Voor 2014 is dat 9,6 procent van het saldo van baten en lasten van de exploitatie over 2014 van Hefpunt.
In de jaarrekening spreektmeneufemistisch over een voorziening ten behoeve van een boventallig personeelslid.

Aangezien de betreffende waterschappen de kosten van Hefpunt één op één vergoeden beschikt het Hefpunt niet over een eigen weerstandsvermogen om deze tegenvallers op te vangen. Kortom het weerstandsvermogen bevindt zich in feite bij de aangesloten waterschappen.

Een bevreemdende gang van zaken en ik citeer weer uit het jaarverslag 2014 van Hefpunt:

‘Onverwachte kosten van substantiële omvang waarvoor geen dekking is, hebben zich in het verslagjaar niet voorgedaan.’

Verder is in de vergadering van Hefpunt van 10 april jongstleden het volgende besluit genomen: na vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur zal de jaarrekening worden aangeboden aan de besturen van de deelnemende waterschappen en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Kortom de kosten van het falend acquisitie beleid worden u en ons burgers in rekening gebracht.

Wordt het niet de hoogste tijd dat u als democratisch gekozen besturen Hefpunt, waaraan u de inning van de belastingen hebt uitbesteed, ernstig aanspreekt op dit handelen en dit beleid en op zijn verantwoordelijkheid in deze? Om daarmee onnodige lastenverzwaringen voor de inwoners in de toekomst te voorkomen.

U bent hier