h

Terug verwelkomen, afscheid nemen en een slappe motie.

27 mei 2019

Terug verwelkomen, afscheid nemen en een slappe motie.

Foto: SP

Vandaag, 27 mei, was een een heel gevarieerde Statendag. Vanmiddag mochten de Statenleden stemmen voor de eerste kamer en vlak daarna begon er weer een reguliere Statenvergadering. Een Statenvergadering waarin we ons Statenlid Henk Hensen weer konden verwelkomen, na een korte onderbreking kwam hij vandaag weer onze fractie versterken.

Het was vandaag ook de laatste vergadering waarin onze Eelco eikenaar nog in zijn rol als gedeputeerde aanwezig was. Wat zullen we hem gaan missen, altijd sterk, moedig en activistisch op het gasdossier.

In datzelfde gasdossier lag vandaag de motie:"Tempo, tempo, tempo"voor..ondanks dat de SP fractie altijd voorstander van een stevig blok, een unaniem signaal richting Den Haag is geweest konden wij vandaag helaas niet anders dan tegen deze motie stemmen.

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek: "  In mijn nevenfunctie als advocaat en curator zie ik regelmatig bedrijven die jarenlang doorgemodderd hebben. Hoewel zij wisten dat het helemaal niet goed ging en uiteindelijk ook echt fout moest gaan, bleven zij maar doorgaan op de ingeslagen heilloze weg. Als curator stel ik bestuurders die zo slecht met de belangen van hun bedrijf en de crediteuren van dat bedrijf omgegaan zijn met enige regelmaat aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. Dat soort bestuurders handelen onrechtmatig en maken zich schuldig aan wanbestuur.
Deparallel met de gaswinning, de bevingen, de schade afwikkeling en met name de versterkingen is duidelijk. De aanpak van de versterkingen is failliet, de HRA methode en de bemoeienis van de NAM leidt er toe dat het hele proces al heel lang stil staat. De winning zal omlaag, maar is nog maar nauwelijks minder geworden. Dat er dan nog een forse beving komt, is niet verwonderlijk.

Voor mijn fractie staat wel vast dat de huidige versterkingsaanpak in zijn geheel verkeerd is en overboord moet. Er moet een echt goede aanpak komen, zonder positie van de NAM en met 1 uitvoeringsorganisatie met mandaat die een versterking onder aansturing van gemeenten kan waarmaken. Een aanpak die gebiedsgericht en menselijk is en niet gehinderd wordt door gebrek aan geld en allerlei bureaucratische of aanbestedingsproblemen. Dat loopt dus in feite deels vooruit op wat vorige week aangekondigd is, maar moet per direct ingevoerd worden.

Als start voor die nieuwe aanpak moeten alle liggende versterkingsadviezen onmiddellijk worden uitgevoerd.

Zojuist heeft de fractie van Groen Links een motie ingediend. Wij zullen die motie niet steunen. Ten eerste is een van de constateringen, dat de afname van de gaswinning onvoldoende leidt tot minder bevingen, niet te trekken. Belangrijke constatering lijkt ons te zijn dat een enkel voornemen om de gaswinning te verlagen, niet tot minder bevingen leidt, maar dat is dus iets anders.

Inconsequent is in de motie ook de oproep om de winning te verlagen. Dat willen wij zeker ook, maar past niet bij die constatering.

Belangrijkste punt voor ons om tegen de motie te stemmen is echter dat Groningen niets opschiet met een oproep tot nog meer onderzoeken. Als SODM de genoemde onderzoeken wil doen, doet ze dat wel. De indruk moet echter niet gewekt worden dat er nog niet voldoende onderzoek gedaan is.

Vorige periode heeft mijn fractie, met name toen die nog onder bezielende leiding van Sandra Beckerman stond, veel moties over gaswinning gemaakt, die Statenbreed werden aangenomen. Steeds voegden die moties iets toe en markeerden die de volgende stap die nodig was. Kleine stapjes, nooit genoeg, maar in ieder geval stapjes.
Met deze motie wordt die lijn wat ons betreft niet voortgezet. De motie spreekt niet uit dat er sprake is van een failliet systeem van versterking, dat de minister die hiervoor verantwoordelijk is, wanbestuur pleegt en dat Groningen daden wil. Als dit de “onorthodoxe maatregelen” zijn als reactie op “ een nachtmerrie”, ziet mijn fractie het somber in. Dit lijkt meer op “pappen en nathouden” na een “bevinkje”.

U bent hier