h

Provinciaal Sportaccommodatiefonds

2 februari 2006

Provinciaal Sportaccommodatiefonds

De statenfracties van SP en CDA hebben het initiatief genomen om een provinciaal sportaccommodatiefonds in het leven te roepen. Met dit initiatief willen beide fracties een bijdrage leveren aan het in stand houden en versterken van sportaccommodaties in dorpen en steden. Bij het op te richten provinciaal sportaccommodatie fonds kunnen sportverenigingen een renteloze lening aanvragen om aanpassingen en vernieuwingen in accommodaties te realiseren.

Het voorstel van de beide statenfracties is in het bijzonder gericht op sportverenigingen die een accommodatie of delen daarvan in eigen beheer hebben.
Onder de noemer ‘Samen sterk voor de lokale sport’ zet de provincie Groningen volop in op ondersteuning van de sport en bevordert de provincie sportparticipatie. De landelijke overheid stimuleert de komende jaren het BOS project, Buurt Onderwijs Sport.
Goede sportvoorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de sportverenigingen en uitvoering van deze projecten. Onderzoek onder de Groninger gemeenten wijst uit dat op dit moment al 207 sportverenigingen een accommodatie of onderdelen daarvan in eigen beheer hebben.
Menig accommodatie past niet altijd meer bij de kwaliteitseisen van de hedendaagse gebruiker. Het voorliggende initiatief kan er mede voor zorgen dat sportverenigingen beter in staat zijn hun bestaande accommodatie in stand te houden, op te waarderen of nieuwe voorzieningen te realiseren. Verenigingen dienen daarnaast in staat gesteld te worden energiebesparende maatregelen te treffen alsmede aanpassingen aan nieuwe wet en regelgeving.

De beide fracties zijn van mening dat een provinciaal sportaccommodatiefonds een belangrijke aanvulling betekent op het provinciaal breedtesportbeleid. SP en CDA gaan er vanuit dat het voorstel in maart in de statenkan worden besproken en op een breed draagvlak bij andere partijen kan rekenen. Het fonds zou dan nog in dit jaar ingesteld moeten worden.

U bent hier