h

Groningen bouwt teveel en verkeerd!

28 november 2007

Groningen bouwt teveel en verkeerd!

In september 2007 verscheen een door ABF research gepubliceerd onderzoek;” Woningmarktverkenning provincie Groningen en regio Groningen – Assen op basis van WoOn2006”.Tevens verscheen in juni 2007 een onderzoek door KAW architecten en adviseurs met als titel “De sociale huursector in de provincie Groningen”. Deze onderzoeken bevestigen wat de SP al jaren stelt; Er wordt principieel te veel gebouwd in de duurdere prijsklasse en te weinig in de categorie van 100.000 tot 200.000 euro, als het gaat om koopwoningen. Bovendien worden er te weinig woningen gebouwd die vallen binnen de huursubsidiegrenzen.

Uiteraard hebben de diverse regio’s in de provincie verschillende behoeftes, rekening houdend met wijzigende, bevolkingssamenstellingen qua leeftijden, inkomens en aantallen. Voor Oost Groningen en Delfzijl geldt dat in centrum dorpse milieus vooral huur- en koopappartementen gebouwd moeten worden en in dorpse en landelijk bereikbare omgevingen gezinskoopwoningen. In de rest van Groningen is er een grotere vraag naar verscheidenheid; in het centrum van Groningen gaat het vooral om huurappartementen; buiten het centrum van de stad moet verandering plaats vinden naar betere kwaliteit huur- en meer koopwoningen. Groenstedelijk moeten vooral eengezinswoningen worden gebouwd in huur- en koopsector. In de dorpen moet ook een ombouw plaats vinden naar betere huurappartementen en koopwoningen en minder eengezins huurwoningen. Op het platteland tenslotte is de behoefte groter aan eengezins koopwoningen.

Voor de regio Groningen –Assen geldt dat met name in de huursector meer gebouwd kan worden. De afgelopen jaren is slechts 20 tot 30 % van de nieuwbouw opgeleverd als huurwoning en dat zou circa 50 % moeten zijn. Voor het overige zou vooral in centrum Groningen en stadsrand gebouwd moeten worden. Uit nieuwe cijfers blijkt dat in het regiovisie gebied geen 42.800 woningen gebouwd moeten worden maar 31.200 een absoluut verschil van 11.600 oftewel 27 %. Het grootste deel van deze – betreft Stad Groningen met 6200. Voor Oost Groningen en Delfzijl geldt dat er tussen 2006 en 2020 zo’n 700 woningen moeten worden bijgebouwd. Voor de regio overig Groningen zouden 1400 woningen moeten worden gebouwd in deze periode.

Het probleem dat nu ontstaat, is dat met name in het Regiovisie gebied Groningen – Assen al erg veel plannen in de pijplijn zitten waar men niet zo maar meer van af kan. Belangrijkste voorbeeld is hier het plan Meerstad. In dit plan is sprake van een Publiek Private Samenwerking waarin is vastgelegd dat er ongeveer 11.000 woningen gebouwd gaan worden, waarvan slechts 10 % sociale woningbouw. Het plan Meerstad draagt een groot financieel risico in zich en dat heeft als gevolg dat je daar niet of nauwelijks kunt schrappen zonder grote gevolgen. Dit zou dan ook negatieve effecten kunnen hebben op de regionale bouwplannen waar extra gebouwd zou moeten worden. De provincie Groningen heeft zich tot nu toe vooral met de kwantiteit bezig gehouden via het inzetten van woningcontingenten. In kwalitatieve zin heeft men zich vooral gericht op de midden en hoge prijsklasse van woningen . Tevens is er via het POP (Provinciaal Omgevingsplan vastgelegd dat er in dorpen en op het platteland vrijwel niet gebouwd mag worden.
Volgens het rapport van ABF is landelijk voor huurwoningen een percentage van 25 % vastgesteld en voor de koopsector 30 % als streefpercentage voor de bouwplannen. Wat opvalt is dat dit vrijwel overeen komt met de al jaren door de SP aangegeven 30 % in deze categorieën. Wat ook opvalt is dus dat deze percentages in de provincie Groningen eigenlijk nooit uitgevoerd worden. De invloed van de woningbouwcorporaties in de provincie is ontzettend groot en over het algemeen niet positief te noemen. Grote delen van de provincie zijn dicht gezet omdat er geen geld te verdienen valt voor de als projectontwikkelaars opererende corporaties. Met name Acantus heeft hier een dubieuze rol. Grootgrondbezitter in diverse gemeentes, zoals Reiderland, en geen woningbouw ter plaatse.
Om de leefbaarheid van de dorpen te behouden is het dus ook van groot belang dat er wordt gebouwd naar behoefte in de juiste categorie en voor de juiste portemonnee. Dat houdt in dat er nu door corporaties geïnvesteerd moet worden, ook al levert dat even niks op. Bouwen voor een goede prijs en voor de goede categorie is mogelijk; immers onderzoek van de SP heeft uitgewezen dat er bedrijven zijn die kunnen bouwen vanaf euro 100.000 vrij op naam.
En dan praten we over een woning die voldoet aan alle eisen van duurzaamheid en tevens ruimte bied aan alleenstaanden of samenwonenden. En een tuintje heeft.

Voor wat betreft de SP fractie zijn er dus een 4 tal speerpunten;
1. Meer sociale woningbouw in zowel de huur als koopsector aangepast aan de lokale behoefte.
2. In het nieuwe POP de mogelijkheid tot bouwen in de dorpskernen meer toestaan
3. Door de provincie meer druk uitoefenen op slecht of niet presterende woningbouwcorporaties.
4. De mogelijke problemen rondom het regiovisie gebied niet af te laten wentelen op de rest van de provincie

Om dit verhaal kracht bij te zetten is de SP op zoek naar verhalen van mensen die ene betaalbare woning zoeken. Uit onderzoek blijkt dat er te weinig betaalbare sociale huur en koopwoningen zijn. Wij willen dit bewijzen met uw verhaal. Daarom organiseert de SP-Statenfractie tussen 1 en 10 december een actie 10 daagse waarin we in heel Groningen verhalen ophalen.

U bent hier