h

Natuurvergunning kolencentrale blijft rammelen

17 april 2013

Natuurvergunning kolencentrale blijft rammelen

Naar aanleiding van het advies van de Commissie Rechtsbescherming heeft Gedeputeerde Staten de natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven aangepast.

Gedeputeerde Staten denkt door extra maatregelen in andere noordelijke natuurgebieden te nemen dat de vergunning wel stand houdt. Daar is de SP het mee oneens evenals de Natuur- en Milieufederatie, Waddenvereniging en Greenpeace. Met name de uitstoot van stikstof die de in aanbouw zijnde kolencentrale gaat veroorzaken is schadelijk voor natuur van Waddenzee en de eilanden.

Dertien organisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuurmilieufederatie Groningen, Groninger Landschap stappen naar de Raad van State om deze natuurvergunning van tafel te krijgen. Zij geven aan dat de maatschappelijke noodzaak ontbreekt terwijl dit wel als voorwaarde geldt. Ook geven zij aan dat het verlies aan natuur door stikstof vanuit de centrale onvoldoende wordt hersteld. Tenslotte is het effect op Duitse natuurgebieden onvoldoende in beeld. Om die reden overwegen ook Duitse gemeenten een gang naar de rechter te maken. De SP statenfractie is blij met dit initiatief en was, is en blijft tegen deze kolencentrale. Daarin is zij met de Partij voor de Dieren de enige in Provinciale Staten.

Het dossier van de kolencentrale loopt als sinds 2007. Kolen is de meest vuile manier van energieopwekking en de energie die in de Eemshaven wordt opgewekt heeft Nederland niet nodig. De uitstoot van met name stikstof veroorzaakt schade voor kwetsbare natuur in Waddenzee en haar eilanden. Daarnaast is voor de centrale een vaargeulverdieping in Eems/Dollard nodig die de waterkwaliteit daar nog verder verslechterd.

Er zijn in totaal zo’n 6000 bezwaren ingediend tegen de natuurvergunning waarvan door Gedeputeerde Staten maar een aantal gegrond zijn verklaard.

U bent hier