h

Schriftelijke vragen OV.

2 augustus 2023

Schriftelijke vragen OV.

De afgelopen weken hebben we meerdere artikelen in de media voorbij zien komen rondom het vervoeren van mensen in een rolstoel in de bus.
We konden lezen dat er iemand in een rolstoel tot twee keer toe geweigerd werd in de bus en dat invalide mensen met angst en beven gebruik maken van het Openbaar Vervoer.
Zaken die je liever niet wilt lezen in de krant.

Ook onze fractie wil dat het openbaar vervoer voor iedereen goed toegankelijk is en ook mensen die invalide zijn zich goed en veilig moeten kunnen verplaatsen.
We hebben dan ook naar aanleiding van het lezen van artikelen bij RTV-Noord en in het Dagblad van het Noorden als SP-fractie contact gezocht met de FNV.
Tijdens de stakingen van afgelopen jaar hebben wij namelijk meerdere keren uitgebreid met buschauffeurs en ook de FNV gesproken.
Werkdruk en arbeidsomstandigheden zijn tijdens deze gesprekken veelvuldig aan bod gekomen.
Wat wij ook altijd hebben gemerkt tijdens deze gesprekken is dat buschauffeurs hardwerkende, gedreven mensen zijn, die zo goed als mogelijk hun werk willen uitvoeren en daarbij de reiziger centraal staan.

We hebben ook gemerkt tijdens deze gesprekken dat het voor de chauffeurs wel steeds lastiger wordt om goed invulling te geven aan hun werk door de enorme werkdruk die zij ervaren door krappe dienstregelingen en veel ziekteverzuim.
Dit betreuren buschauffeurs enorm. Ze vinden het ontzettend vervelend dat reizigers hier regelmatig de dupe van zijn.

Wij hebben als SP-fractie dan ook een aantal vragen aan het college gesteld in het kader van haar rol als aandeelhouder van het OV-bureau.

1. Heeft het college n.a.v. de berichtgeving rondom het weigeren van de persoon in een rolstoel bij Gieten kortgeleden en de zorgen die andere mindervalide mensen hebben geuit rondom de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer al contact gehad met het OV-bureau? Zo ja, wat was de insteek van dit contact? Zo, nee waarom niet? En gaat het college dit alsnog doen?

2. Het consumentenplatform OV Drenthe geeft aan dat zij wil dat Qbuzz de chauffeurs opnieuw instructies geeft over de omgang met (elektrische) rolstoelen. Wat onze fractie betreft is het van belang dat chauffeurs op allerlei vlakken voldoende mogelijkheden krijgen om zich bij te laten scholen. Via de FNV hebben wij begrepen dat er chauffeurs zijn, die al regelmatig hebben aangegeven dat ze een opfriscursus willen m.b.t. het vervoeren rolstoelgebruiken, voornamelijk voor het vervoer in de Qliner. Alleen deze cursus wordt steeds uitgesteld door Qbuzz, waardoor sommige chauffeurs al langere tijd wachten op de cursus. Zij voelen zich hierdoor niet bekwaam genoeg om iemand veilig te kunnen vervoeren. Kan het college via het OV-bureau nagaan hoe dit zit en op welke termijn deze cursus wel gevolgd kan worden door de chauffeurs? Ziet het OV-Bureau wel goed toe of Qbuzz haar chauffeurs wel voldoende in de gelegenheid stelt om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen om hun werk goed uit te kunnen voeren? Wanneer Qbuzz hierin in gebreke blijkt, heeft dit dan ook gevolgen?

3. Heeft het college ook inzicht in de arbeidsvoorwaarden die Qbuzz heeft voor haar medewerkers? We nemen aan dat dit een belangrijk onderdeel van de concessie is. Kan het college deze arbeidsvoorwaarden met ons als Provinciale Staten delen en aangeven hoe er door Qbuzz wel of niet invulling wordt gegeven aan deze voorwaarden? Mocht Qbuzz niet tegemoetkomen aan bepaalde arbeidsvoorwaarden die wel zijn afgesproken, kan het OV-bureau hier dan op ingrijpen/eisen aan stellen?

4. Wij hebben begrepen dat wanneer de Qliner weer teruggaat van 80 naar 100 km per uur, dat een chauffeur wel iemand in een elektrische rolstoel makkelijker kan meenemen, omdat deze dan niet vastgezet hoeft te worden. Klopt dit? Is het een idee om de snelheid structureel terug naar 80 km per uur te zetten, zodat er altijd een persoon in een rolstoel meegenomen kan worden? Een andere optie is dat er bv. genoeg speling in de dienstregeling is, dat wanneer er een iemand in een rolstoel gebruik wil maken van de Qliner, deze dan terug kan naar 80 km per uur? Dit zal de chauffeur ook een stuk minder werkstress opleveren. De SP-fractie is benieuwd hoe het college hiertegen aan kijkt en welke mogelijkheden zij ziet om deze vervolgens met het OV-bureau te bespreken.

5. Daarnaast hebben we begrepen dat ook vaak het materiaal (zoals de rolstoellift en de gordels waarmee de rolstoel vastgezet dient te worden) niet op orde zijn. Qbuzz geeft aan dit snel op orde te brengen, maar wij horen hierover andere signalen. Regelmatig zijn zaken kapot in de bus, zoals bv. het systeem van het inchecken met je ov-chipkaart of bankpas. Ook de elektrische bussen vertonen vaak mankementen waardoor er vaak oudere dieselbussen voor in de plaats worden ingezet. Een goede werkgever hoort dit op orde te hebben. Qbuzz laat hierin dus regelmatig steken vallen. Herkent het college deze punten? Wat kan het college via het OV-bureau hieraan doen? Wanneer het inchecksysteem niet werkt, geeft dit o.a. een vertekend beeld van de hoeveelheid reizigers en leidt dus ook regelmatig tot een tekort aan bussen op een bepaalde lijn, waardoor mensen niet mee kunnen en geeft een verkeerd beeld rondom het wegbezuinigen van buslijnen.

6. In het artikel van RTV Noord van 25 juli geeft Carin van der Wal van Zorgbelang Groningen heel helder de grote zorgen weer die al jaren spelen in het Openbaar Vervoer, ook naast het vervoeren van invalide personen. Volgens Carin Van der Wal is het dus hoog tijd om rond de tafel te gaan met alle belanghebbenden en de commissie mobiliteit, een groep die speciaal is opgericht voor dit soort kwesties. Dit lijkt ons als SP een goed idee en wij vinden dan ook dat de Provincie Groningen, de Provincie Drenthe en de Gemeente Groningen hier hun verantwoordelijkheid moeten pakken en zo snel mogelijk het initiatief moeten nemen om dit op te pakken. We horen dan ook graag wanneer dit gesprek zal plaatsvinden en ontvangen hiervan dan graag een inhoudelijke terugkoppeling van het college. Kan het college dit toezeggen?

7. In het gesprek met de FNV kwam ook naar voren, dat zij van een aantal chauffeurs hebben begrepen dat wanneer er een evenement is zoals bv. onlangs de concerten van Rammstein dat er dan extra busvervoer wordt ingezet. Hartstikke goed natuurlijk dat hierop ingespeeld wordt, daar kunnen wij ons als fractie zeker in vinden. Alleen hebben we begrepen dat op zo’n moment de reguliere diensten komen te vervallen en dus andere reizigers hier hinder van ondervinden. Is het college hiervan op de hoogte? Wat vindt het college hiervan? Wij zijn als fractie van mening dat de reguliere reiziger geen hinder mag ondervinden van de inzet van Qbuzz op speciale diensten voor evenementen zoals de TT en/of een concert als Rammstein. Wanneer het college het hierin met ons eens is, wat kan zij hierin betekenen om hier zorg voor te dragen?

Reactie toevoegen

U bent hier