h

Vragen nav Blauwestad

25 februari 2010

Vragen nav Blauwestad

Groningen 24 februari 2010

Geacht college van GS ,

Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de Blauwe Stad zoals gemeld in het radioprogramma Argos, RTVNoord en in het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag 20 februari willen wij de volgende vragen stellen;

1.
Volgens ambtenaren van de provincie wordt al rekening gehouden met ,naast de al afgeschreven 29 miljoen euro, een extra verlies van 20 miljoen euro op het project de Blauwe Stad.
Kan het college aangeven of dit klopt en zo ja waar dat verlies dan vandaan zal komen?

2.
Zijn de uitspraken van de ambtenaren gedaan met medeweten van het college ?
Zo ja , wil de gedeputeerde dan aangeven of een en ander in lijn is met uitspraken gedaan aan PS ?
Zo nee, wil de gedeputeerde dan ook aangeven of een en ander in lijn is met uitspraken gedaan aan PS ?

3.
Volgens het radioprogramma Argos en hoogleraar Ed Nozeman lijken er geen
goede, dwingende, afspraken gemaakt te zijn omtrent de “verplichte” afname van 200 kavels door BAM en Ballast Nedam, de al eerder uitgetreden private partijen.
Het college stelt dat de brief van de provincie, waarin de provincie de afname van de kavels als voorwaarde stelt aan bovengenoemde private partijen, juridisch waterdicht is ?
Wil het college nader toelichten waarom genoemde brief de garantie biedt dat de 200 kavels zullen worden afgenomen door BAM en Ballast / Nedam ?

Is het college met ons van mening dat gegeven de langlopende discussies rondom dit document en de ook nu , door deskundigen uitgesproken twijfel over de waarde van dit document, de brief niet beter openbaar kan worden gemaakt en juridisch getoetst?

4.
Door het college en de heer Alders is in een eerder stadium aangegeven dat het opeisen van de concerngarantie bij Koop Holding Europe zou kunnen leiden tot
faillissement van KHE.
Bij Argos heeft de heer Koop aangegeven dat de concerngarantie volgens hem niet opeisbaar is.
Tevens zegt de heer Koop dat de concerngarantie niet aan de orde was.
Door Argos is opdracht gegeven aan econoom Arnold Heertje om onderzoek te
doen naar de jaarstukken van KHE om te bezien of het bedrijf wel of niet in staat
zou zijn geweest om te betalen.
Conclusie is dat dit zeker zou hebben gekund; of via betaling uit eigen vermogen
of door het afsluiten van een lening.

Sinds 1 januari 2010 is een eind gekomen aan de Publiek Private
Samenwerking. Door de uitspraken van de heer Koop is van zijn kant blijkbaar geen bezwaar tegen openbaarmaking van deze gegevens namens de private partij.

Kan het college aangeven welke lezing omtrent de concerngarantie de juiste is ?

Indien het college nog steeds achter de conclusie staat dat KHE mogelijk failliet zou gaan indien zou worden over gegaan tot het opeisen van de concerngarantie, vragen wij het college over te gaan tot openbaarmaking van de overwegingen namens de publieke partijen.
Dit omdat in het belang van de burgers van de provincie Groningen de onderste steen boven moet komen om er achter te kunnen komen of er te snel en ondoordacht de beslissing is genomen om de concerngarantie te laten schieten, dan wel dat de afgesloten concerngarantie niet afdoende juridisch was afgedicht.

Met vriendelijke groet ,

Namens de SP fractie Namens de D66 fractie

Kees Swagerman Piet de Vey Mestdagh

U bent hier