h

SP en de onzin van een kolencentrale

14 oktober 2011

SP en de onzin van een kolencentrale

In 2007 is door een meerderheid van Provinciale Staten van Groningen ingestemd met de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. Feit is dat een kolencentrale de meest vervuilende manier van energieopwekking is door de hoge uitstoot van CO2. Niet voor niets worden elders in Europa kolencentrales gesloten. De SP Statenfractie is tegen de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven om de volgende redenen.

  • Heden

 

Eind augustus 2011 geeft de Raad van State in haar uitspraak aan dat de natuurvergunning voor de kolencentrale van Essent/RWE onvoldoende bescherming biedt aan de natuur van de Waddenzee. Het natuuronderzoek is onvoldoende om een aantal redenen. Ondermeer zijn effecten op zeezoogdieren, effecten van vaargeulverruiming in de Eemshaven evenals de effecten van stikstof op de Duitse Waddeneilanden onvoldoende onderzocht. Belangrijkste reden is dat er geen alternatieven zijn onderzocht voor de kolencentrale en ook geen dwingende redenen van groot openbaar belang zijn aangetoond (de zogenaamde ADC toets).

Hierdoor kan de bouw van de kolencentrale niet zonder meer doorgaan. Daarom is op 28 september 2011 vergaderd in Provinciale Staten (PS) hoe nu verder. Nog voor deze vergadering geeft Gedeputeerde Staten (GS) een gedoogvergunning af voor de centrale zodat deze gewoon doorgebouwd kan worden. Daarbij geeft zij aan dat de geconstateerde tekortkomingen ‘reparabel’ zijn. Uitkomst van de Statenvergadering van 28 september is dat een overgrote meerderheid van PS instemt met de gedoogvergunning voor de bouw. Reden is dat de provincie betrouwbaar moet zijn en niet terug moet komen op een besluit uit het verleden.

Op 13 oktober 2011 is door de Tweede Kamer commissie gesproken over de vergunning van deze kolencentrale. Uitkomst is dat ondanks protest van Partij van Dieren, GroenLinks en SP er geen meerderheid is om de bouw van de centrale te stoppen. Nog voor dit debat is in de media door minister Verhagen al aangegeven dat de vergunning gerepareerd kon worden. Inhoudelijke argumenten daarvoor geeft hij niet. Staatssecretaris Bleker geeft tijdens de vergadering aan geen aanleiding te zien om in te grijpen en wil de nieuwe aanvraag rustig afwachten. Hij heeft het over een ‘hightech’ kolencentrale.

 

  • Standpunt SP

 

De SP Statenfractie stemt in 2007 tegen de kolencentrale. De belangrijkste reden daarvoor is dat energieopwekking door een kolengestookte centrale erg veel CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoot. Die stoffen veroorzaken vervuiling van lucht en natuur in de Eemsregio en de streng beschermde Waddenzee. Die argumenten gelden nog steeds. Wij vinden dat de energieopwekking in Groningen groen (wind- en zonne-energie) moet zijn.
Het feit dat er nu geen natuurvergunning is geeft aan dat er schade kan zijn voor de Waddenzee maar ook voor Groningers. Hier wordt door GS aan voorbij gegaan door nog voor de Statenvergadering een gedoogvergunning af te geven. Met als reden dat de aangegeven knelpunten ‘reparabel’ zijn. De onderbouwing daarvoor is voorbarig en biedt geen enkele garantie dat op termijn die vergunning wel stand houdt. Ongelofelijk wat de SP Statenfractie betreft. Dit is ook zo verwoord tijdens het betoog van SP Statenlid Corné Bezuijen tijdens de Statenvergadering van 28 september jl. Dit betoog en het debat kunt u terugzien op de website provincie Groningen http://groningen.stateninformatie.nl/ .

Een meerderheid van de Groningers is TEGEN de kolencentrale en tegen CO2-opslag. Die CO2 opslag is gekoppeld aan de centrale en gaat niet door de vervuiler maar door de belastingbetaler worden betaald. Deze afspraak heeft het college van GS met RWE gemaakt. Een miljoenenkostende operatie waarbij via een ondergronds buizensysteem CO2 in de bodem wordt opgeslagen. Onbegrijpelijk en onacceptabel wat ons betreft.
Helemaal onthutsend is dat de energie uit die centrale niet voor ons bestemd is maar door RWE wordt geëxporteerd naar Duitsland omdat Nederland al lang in haar energiebehoefte kan voorzien. Kortom wij de lasten, zij de lusten.

De SP Statenfractie wil dat de bouw zo snel mogelijk wordt gestopt en dat de centrale wordt omgebouwd naar een gasgestookte centrale. Dit omdat gasverbranding veel minder CO2 uitstoot dan kolen. Hierin staan wij niet alleen. Ook Greenpeace deelt die mening en voert actie tegen de centrale. Verder worden wij gesteund door omwonenden, CO2ntramine, Partij voor de Dieren en gek genoeg de GroenLinks Statenfractie. Laatstgenoemde collegepartij heeft notabene wel ingestemd met de gedoogmotie van collegepartner PvdA. Die motie houdt in dat doorgegaan wordt met de bouw maar met RWE gepraat wordt over bijstook van biomassa. Een boterzachte oplossing die geen enkele garantie geeft zeker nu de gedoogvergunning al een feit is en de provincie nauwelijks middelen heeft dit af te dwingen. Ook zorgt het stoken van biomassa voor meer uitstoot van CO2 dan gas.

 

  • Vervolg

 

Kortom een meerderheid van PS en Tweede Kamer stelt het economisch belang van RWE boven het maatschappelijk van belang van een schone lucht, natuur en energie in Groningen. Dit vinden wij onacceptabel. De strijd is nog niet gestreden aangezien er nog geen geldende natuurvergunning is. Naar verwachting gaat dit proces nog zeker een jaar duren. Daarom gaan wij, met Groningers en belangenverenigingen, door met actievoeren en dit college van GS aan de tand voelen over de kolencentrale.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Statenlid Corné Bezuijen op c.m.bezuijen@provinciegroningen.nl of met de Statenfractie op telefoonnummer 050-3164569

U bent hier