h

Algemene beschouwingen: Laat Groningen Niet Zakken!

26 juni 2014

Algemene beschouwingen: Laat Groningen Niet Zakken!

Lees hier de woordvoering van SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman tijdens de algemene beschouwingen in de provinciale staten van afgelopen woensdag. Volg ons ook op Twitter via @SPProvGroningen en @SandraBeckerman. En op Facebook via LaatGroningenNietZakken.

Mijn eerste algemene beschouwingen gaan over archeologisch onderzoek, over isotopen, over Piketty, maar vooral over Amal en een beetje over prinses Amalia.

Amal is mijn buurmeisje. Amal is vijf en woont samen met haar Marokkaanse moeder in de Oosterparkwijk. Een vriendinnetje dat vaak komt spelen roept haar echter niet als Amal maar als Amalia. Amalia prinsesje kom je spelen? Allereerst vond ik dat simpelweg goed gevonden van de vijfjarigen: twee letters extra en je bent prinses. Maar de verschillen tussen Amal en Amalia zijn veel groter dan twee letters.

Dit jaar stond Piketty met zijn boek Capital bovenaan de lijst meest verkochte boeken van Amazon. Uit dit boek blijkt dat vermogen harder groeit dan de economie en de verschillen in vermogen de afgelopen decennia zijn toegenomen. Het boek roept op een wereldwijde belasting op vermogen te heffen. Het boek is populair. De maatregelen nog niet.

Dit is het jaar waarin de ongelijkheid keihard is toegenomen. De rijkste 10 procent van de bevolking bezit meer dan de helft (61 procent) van het totale vermogen in Nederland. De top 2 procent binnen deze groep heeft zelfs een derde van dat vermogen in handen, terwijl de onderste 60 procent van de Nederlandse bevolking bij elkaar opgeteld ongeveer 1 procent van het totale vermogen bezit.

Voor de crisis bezat de rijkste één procent van de Nederlanders een vijfde van het totale vermogen. Na de crisis is dat bijna een kwart. De vijf rijkste families van Nederland, waaronder de familie van Amalia, hebben bijna evenveel vermogen als de 3,2 miljoen armste Nederlanders, waaronder de familie van Amal, samen.

Dit is slecht voor iedereen, Amal of Amalia! Bij grote ongelijkheid heeft de bovenlaag meer last van stress, psychische gezondheidsproblemen en sociaal wantrouwen.

Daarnaast is het bij grote ongelijkheid moeilijker om te klimmen op de sociale ladder. Wie arm is, heeft minder kans op rijkdom. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ongelijkheid de economische groei vermindert.

Groningen heeft extra veel last van de stijgende armoede en ongelijkheid. In de top 10 van gemeentes met gemiddeld de laagste inkomens staan vijf Groninger gemeentes: Pekela op 1, Stadskanaal op 2, Hoogezand-Sappemeer op 5, Oldambt op 6, en Vlagtwedde op 8.3

De ongelijkheid wordt versterkt door het regeringsbeleid. Volgens Oxfam Novib moet het kabinet de belasting op vermogen en winst verhogen om de welvaartsverdeling te bevorderen.

De Europese Commissie gaf Nederland een vermaning vanwege het belastingsstelsel.2 Maar ook door veel ander kabinetsbeleid zoals het bezuinigen op de zorg, SW bedrijven en de sociale woningbouw neemt werkloosheid, armoede en achterstelling toe. De provincie doet niet aan inkomenspolitiek maar kan wel zorgen voor werk, voorzieningen dichtbij en een mooie en veilige omgeving. Dat gebeurt nu onvoldoende.

Vandaag kunnen we ervoor zorgen dat Groningen een betere plek wordt voor Amal om in op te groeien en in de toekomst aantrekkelijk blijft voor Amal en Amalia om te wonen, werken, en te genieten.

Werk

In 2014 is de werkloosheid in Groningen gestegen, in januari 2014 kregen drieduizend mensen meer dan in het jaar ervoor een werkloosheidsuitkering.4 Groningen staat op nummer twee van de provincies met de hoogste werkloosheid: 11,4%. In totaal zijn 31.000 Groningers werkloos.5 Onder deze werklozen zijn veel jongeren. De jeugdwerkloosheid is vorig jaar met 19% gestegen. In december 2013 waren 5239 Groningse jongeren ingeschreven als werkloos.7 Door het afschaffen van de studiefinanciering kiezen mogelijk minder jongeren voor een studie en loopt de werkloosheid mogelijk verder op.

Economische groei is in de drie noordelijke provincies vrijwel nihil. Dat komt doordat zowel de publieke als de zorgsector er sterk vertegenwoordigd is en in die sectoren wordt bezuinigd.8 Vooral banen in de zorgsector staan op de tocht, veel verzorgenden, verpleeghulpen en activiteitenbegeleiders verloren afgelopen jaar hun baan. Ook het faillissement van Aldel en de mislukte redding was een pijnlijke periode.

Nu verkeren alle Sociale Werkvoorzieningen in grote problemen, die problemen worden nog groter door de participatiewet. Hoewel het college werk als één van haar drie speerpunten ziet zegt gedeputeerde Wilpstra niets voor de werknemers van SW bedrijven te kunnen betekenen. De SP vindt dit wrang. Veel gemeentes verkeren in zwaar weer en juist nu er extra geld beschikbaar komt via de Assher gelden zou dat ook gebruikt moeten worden voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt.

Groningen hoopt via de Assher gelden een groot bedrag te kunnen besteden om werkloosheid tegen te gaan, ook is in de voorjaarsnota een extra bedrag gereserveerd om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. De SP is hier natuurlijk voorstander van, maar de informatie waarover de Staten beschikken is minimaal. De SP wil meer inzicht en inspraak in wat er gedaan wordt om bedrijven hierheen te krijgen, wat er gedaan wordt om de opleiding en bijscholing van werknemers te verbeteren en hoe bedrijven worden gemotiveerd om mensen aan te nemen.

Zorg

De zorg staat zwaar onder druk. Dit is zowel slecht voor de patiënten, voor het personeel als voor de aantrekkelijkheid van gebieden. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten, ouderen worden gedwongen om op hoge leeftijd nog te verhuizen. Gemeentes moeten vanaf volgend jaar meer zorgtaken gaan uitvoeren.

De SP stemde tegen deze plannen. Uit een analyse die Binnenlands Bestuur maakte van de meicirculaire gemeentefonds 2014 blijkt dat de verdeling van de budgetten voor uitvoering van deze nieuwe Wmo-taken en de jeugdzorg zeer negatief uitpakt voor krimpgemeenten. Ze krijgen minder dan andere gemeenten. Niet alleen de ouderenzorg, jeugdzorg en langdurige zorg staan onder druk ook de ziekenhuiszorg is in problemen.

Het Delfzicht ziekenhuis heeft tijdelijk afdelingen moeten sluiten wegens een tekort aan anesthesisten, de locaties Delfzijl en Winschoten verdwijnen en er komt nieuwbouw in Scheemda, zorgverzekeraar Menzis maakt plannen om de spoedzorg verder te concentreren. Er gebeurt veel en bijna alles achter de schermen. Via de media hoorden we van een plan van gedeputeerde Moorlag om miljoenen wil investeren in stenen voor het nieuwe ziekenhuis maar niet wil bijdragen om bestaande ziekenhuizen open te houden.

Voor de SP is goede ziekenhuiszorg dichtbij van groot en soms zelfs levensbelang. Niet financiën maar goede zorg en de wens van inwoners zouden leidend moeten zijn. Wij pleiten voor een openbaar debat en een toekomstplan ziekenhuiszorg.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is één van de drie speerpunten van dit college. Tegelijkertijd wordt de overgrote meerderheid van de middelen uitgegeven in slechts drie plaatsen: Delfzijl, Winschoten en de Marne. De SP vindt dat leefbaarheid een speerpunt moet zijn voor de hele provincie. De SP heeft al vanaf de invoering van de leefbaarheidsgelden gepleit voor meer geld, meer ruimte moet zijn voor initiatieven van onderop en een betere spreiding. Niet voor een paar mensen maar met zoveel mogelijk mensen zorgen dat we voorzieningen zoals zorginstellingen, speeltuinen, buurthuizen, pinautomaten, scholen en bibliotheken behouden.

Eén van de zaken die bijdragen aan leefbaarheid is bereikbaarheid. De afgelopen jaren is echter door dit college steeds opnieuw bezuinigd op OV. Veel lijnen in de dunbevolkte gebieden zijn verdwenen of uitgekleed. Tegelijkertijd stelt de provincie dat zij een basisnet wil garanderen. De SP is het hier hartgrondig mee eens: wij vinden het van groot belang dat scholen, zorginstellingen en dorpen aangesloten zijn op het OV netwerk. De provincie wil een basisnet maar wat dat is, is onbekend: volgende week zullen wij hier verder over spreken en komt mij partij met een voorstel.

Omgeving

Werk, zorg en voorzieningen zijn essentieel voor de toekomst van Groningen. Maar een veilige en mooie omgeving is daarvoor eveneens noodzakelijk.

De SP is nog steeds verbolgen over het feit dat GS een motie ondersteund door de meerderheid van de staten waarin werd opgeroepen om de minister krachtig te laten weten dat de aardgaswinning nu drastisch verminderd dient te worden naast zich neer heeft gelegd. De SP is en blijft voorstander van directe vermindering van de gaswinning om de veiligheid van de Groningers zo goed mogelijk te garanderen. Ook maken wij ons ernstige zorgen over de toekomst van de dialoogtafel en de economic board.

De SP is grote voorstander van ruimhartige compensatie van de schade, investeringen in het gebied en meer zeggenschap voor de inwoners. De macht van de NAM in de dialoogtafel moet beperkt worden. Ook vinden wij het huidige plan om de economic board uit slechts vijf mensen te laten bestaan maar wel verregaande zeggenschap te geven over de 100 miljoen aan investeringen te ver gaan.

De SP is een groot voorstander van windenergie. Maar we zijn een fel tegenstander van de plannen van GS onder leiding van gedeputeerde Moorlag. Al jaren roept de SP op om meer zoekgebieden te onderzoeken en goed samen te werken met de bevolking om de meest geschikte locaties te vinden. Dat is keer op keer afgewezen. Voor ons is de locatie N33 bij Meeden die niet op steun van de omwonende kan rekenen geen optie. Wij blijven voorstander van breder onderzoek, bijvoorbeeld naar een iets noordelijkere locatie. De opstelling van de gedeputeerde keuren wij ten sterkste af.

Ook proefboringen naar schaliegaswinning kunnen niet op onze steun rekenen.

De steeds verdere schaalvergroting en de komst van megastallen passen volgens de SP ook niet in het Groninger landschap.

Onze fractie vindt het goed dat er een nieuw omgevingsplan komt maar wil dat hier de tijd voor wordt genomen en dat de inspraak en besluitvorming na de verkiezingen moet plaatsvinden.

Democratie

Uit onderzoek van hoogleraar economie van decentrale overheden Maarten Allers blijkt dat fusies van gemeenten niet leiden tot meer efficiency. Gemeenten die zijn samengegaan, geven per saldo net zo veel uit als voorheen. Volgens Allers laat dit zien dat ‘gemeenten voor de gek worden gehouden’.

In Groningen neemt de weerstand onder gemeenten om her in te delen niet af maar toe naarmate de plannen vorderen. Pekela, Menterwolde en haren spraken zich uit tegen herindeling, Winsum wil een referendum en Bellingwedde en Vlagtwedde willen een andere variant.

De SP wil enkel herindelingen als die van onderop komen. Wij geloven noch in druk van bovenaf noch in het sprookje dat opschaling de oplossing is voor veel problemen.

De gedeputeerde lijkt echter, ondanks deze nieuwe situatie, star vast te willen houden. Graag een reactie of u hier zelf nog in gelooft of dat de herindelingsplannen van bovenaf naast de plannen voor de super provincie komen te liggen in de papierbak.

Gelijkheid

Algemene beschouwingen gaan over het afgelopen jaar en de komende jaren. Dat is voor mij als archeoloog die zich bezig houdt met bijna 5000 jaar geleden soms een vreemd perspectief. Dit soort onderzoek heeft niet een directe link met het hier en nu. Toch kunnen we er veel van leren. Door nieuwe technieken weten we steeds meer van de mensen die bijvoorbeeld 5000 jaar geleden leefden.

Door het onderzoek waar mijn promotieonderzoek deel vanuit maakt weten we dat de bewoners van het kustgebied perfect aangepast waren op de lokale omstandigheden en leefden van een mix van jacht, visvangst, het verzamelen van eetbare planten en het houden van vee en het verbouwen van graan. Tegelijkertijd onderhielden ze ook contacten.

Het aardewerk uit Nederland is vergelijkbaar met dat uit Rusland, Zwitserland en Finland. Uit Duits isotopenonderzoek blijkt dat 40% van de bevolking niet daar stierf waar hij of zij woonde op het moment van het wisselen van het melkgebit voor een volwassen gebit. De internationale contacten en de mobiliteit van mensen was waarschijnlijk een essentieel en belangrijk onderdeel voor deze samenlevingen.

In onze maatschappij is dat niet meer altijd het geval. Deze algemene beschouwingen van de SP gingen over meer solidariteit. Maar solidariteit is niets als het niet voor iedereen geldt.

Ik heb getwijfeld of ik het volgende moet zeggen. De uitspraken van Wilders en zijn volgelingen op de uitslagenavond van de raadsverkiezingen hebben mij diep gekwetst. Niet alleen zijn ze vanuit het zojuist geschetste wetenschappelijk oogpunt volstrekt absurd, vanuit menselijk oogpunt zijn ze harteloos.

De idee dat mijn vijfjarige buurmeisje Amal die niemand kwaad heeft gedaan mogelijk hoort dat er minder van haar moet zijn enkel om haar afkomst maken mij misselijk. Juist van de PVV fractie hier, die ik heb leren kennen als redelijk, vind ik het gek dat zij zich niet van Wilders heeft gedistantieerd op dit punt.

Politici moeten niet zoeken naar zondebokken onder de bevolking. Politici moeten zoeken naar problemen en zich inzetten, vechten voor oplossingen.

Minder werkloosheid, minder schaalvergroting, minder afbraak van voorzieningen

Meer werk, meer zorg, meer veiligheid, meer solidariteit

Dat gaan we regelen!

U bent hier